Esperantska poezia

Magda Šaturová

Memore


Kial vi fermas la okulojn
antaŭ torenta polvo-griz'?
La vivo daŭre kaŝas florojn
en fora, hela paradiz' –
sed nur por tiu, kiu kredas
spite de ĉio – kaj esperas.

Ne povas atrofii koro
en kiu amo nestis iam.
Beno naskiĝos el doloro.
Paco vizitos koron vian,
se vi denove povos kredi
spite de ĉio – kaj esperi.

                    

Pamätaj


Prečo zatváraš svoje oči,
že večná šeď je pred nimi?
Život predsa len vyúročí
v záhrade svojej kvetiny –
ale len tomu, ktorý verí
a nepoddá sa beznádeji.

Práchnivé nikdy neustane
srdce, čo kedys' láska hriala.
Z bolesti vyjde požehnanie
a pokoj v srdci – radosť stála,
ak dokážeš si opäť veriť
a verne stáť len pri nádeji.


Revo


Mi konservis vian rideton
por la tagoj duonlumaj

Ĝi briligos mian vojon
kaj satigos l'animon
kiu sopiras la varmon
de via ĉeesto

Ni flugos kune
sur nia fabela tapiŝo
al foraj landoj nekonataj
kiujn ni antaŭe
vizitis nur en revoj kuraĝaj
ni ambaŭ kune
iam kaj nune

Ne forgesu la flugbiletojn
por nia granda vojo

Mi memoros viajn ridetojn
Vi mia fora ĝojo
                    

Sen


Mám odložený kdes' tvoj úsmev
pre dni svetlé len spolovice

Bude mi osvetľovať cestu
a sýtiť moju dušu
čo túži po teple
tvojej prítomnosti

Poletíme spolu
na našom rozprávkovom koberci
do krajín ďalekých a neznámych
ktoré sme sa predtým
odvážili navštíviť len v našich snoch
cesta, kde sme spolu dvaja
minulosť a dnešok spája

Letenky nezabudni, to je
tej veľkej cesty podmienka

Ja navždy mám úsmevy tvoje
Ty moja radosť ďaleká

Eduard Vladimír Tvarožek

Sola en sunsubiro

Se dum la sunsubiro
vin ekkaptas la sento de soleco
naskiĝas en la animo deziroj
pri io ne konata
aŭ konata aliel
sopiroj
pri la ripetiĝo de la pasinteco
sed pli bona
pli inda
pli profunda
por povi droni en ĝi
por ekscii ĉu jam estas fino
aŭ ĉu ne tute ankoraŭ
ĉu ankoraŭ ĉiam
havas valoron la samo
kio valoris iam

Tiuj esperoj kaj deziroj
orumitaj de sunsubiro
forbrulas en ties orsangaj flamoj
kaj gravas nur tio
ĉu vi kapablas
per la lasta alrigardo —
fermi la okulojn
kaj kapti la sunsubiron en ili
Se jes
povas veni la fino
ĉar vi portas malantaŭ viaj palpebroj
la vivan bildon de viaj esperoj
brilantaj en la fajro de la renovigo
Subite vi eksentas
ke viaj esperoj estas realaĵo
kaj ĝis la lasta momento
vi ripetas al vi:
Ĝi estas belega
                    

Sám v slnka západe

Ak ťa pri slnka západe
pochytí pocit osamelosti
rodia sa v duši túžby
po čomsi neznámom
či známom ale inak
túžby
po zopakovaní minulosti
ale lepšej
hodnejšej
hlbšej
že sa do nej ponoríš
a zvieš, či už je koniec
alebo ešte celkom nie
či ešte
cenu má
čo kedysi malo

Tieto nádeje a túžby
pozlátené slnka západom
zhoria v jeho zlatokrvých lúčoch
a záleží len na tom
či dokážeš
s posledným svojím pohľadom —
zavrieť oči
a zachytiť v nich západ slnka
Ak to dokážeš
potom môže prísť koniec
lebo si nesieš za očnými viečkami
živý obraz svojich nádejí
žiariacich v ohni znovuzrodenia
Zrazu pocítiš,
že tvoje nádeje sú skutočnosť
a do poslednej chvíle
si opakuješ:
Je taká krásna

(z esperantských originálov do slovenčiny preložil Martin Minich)